3 شهید و مجروح بر اثر حمله صهیونیست ها به یک خودرو در غرب رام الله