داشته باشیم تا بتوان به بهترین شکل ممکن از آن استفاده کرد. و چه کارایی دارااست می قدرت از آن به بهترین صورت ستفاده کرد. این ماده به رخ آرکانیت وجود داراست البته در مقادیر کافی وجود ندارد. معمولا در تماس اساسی پوست و چشم مشکلی برای تندستی انسان به وجود نمی آورد، اما ورود گرد و غبار آن به باطن دیده باعث تحریکات مکانیکی چشم می­ شود. اصلی این وجود به تازگی ثابت شده می باشد که می توان سولفات پتاسیم را از سایر مواد معدنی مثل کاینیت و شونیت که در درجه نخستین نمک های منیزیم هستند اما یه خرده سولفات پتاسیم دارا‌هستند استخراج کرد که یک عدد از منابع دریاچه نمک بزرگ در یوتا است. در آب به راحتی قابل حل میباشد ولی در اتانول قابل حل نیست. پتاسیم اهمیت پوشش گوگردی به رخ یون سولفات در محلول خاک وجود داشته و جذب ذرات خاک نمی شود، اکسید و احیاء گوگرد درخاک بیولوژیکی بوده و میکرو ارگانیسم های خاک میتوانند گوگرد را به یون سولفات تبدیل و قابل استفاده به جهت گیاه کند. همین ماده به منظور کاهش نور و فلاش زدن در سوخت های نظامی هم گزینه مصرف قرار می گیرد. سولفات پتاسیم همینطور در فتوسنتز، تنظیم اسمزی، رشد سلولی، تهیه روزانه ای و نظام آبی گیاه اثرگذار است. دارای ایجاد ATP میزان فتوسنتز را تهیه سولفات پتاسیم ارگانیک می کند. از گوگرد موجود در این کود میگروارگانیسم ها نیز استفاده می کنند و سولفات قابل استفاده به جهت گیاه را در اختیار ریشه قرار می دهند. سولفات پتاسیم به شکل پودر سفید، گرانول و کریستالهای سپید و بیرنگ عرضه شده و مزه تلخ و شوری داراست و به تیتر ماده ای مغذی در هر مرحله از پرورش گیاه قابل استعمال است و علاوه بر تامین پتاسیم هم زمان نیازهای گیاه به سولفات را تا حد گزینه نیاز تامین می کند. نام دیگر این کود سولوپتاس می باشد که مضاعف در زمین های کشاورزی مصرف می شود و به دوصورت جامد و محلول قابل استعمال است. کاربردهای دیگر پتاسیم سولفات کلمه هست از: قابل استعمال در صنعت شیشهسازی و نظامی، بهبود دهنده رنگ و طعم میوه، جایگزین مطلوب نمک در صنعت های غذایی و… در صنایع غذایی به عنوان عطر و طعم­ دهنده و همینطور به عنوان جایگزین نمک غذا یا این که همان سدیم کلرید از آن استفاده می­ شود.

ایندکسر