کوالکام می گوید که این باعث تقویت تجارت 5G فردا خواهد شد


کوالکام گفت ، جهانی که می دانیم با مزایایی که 5G می تواند متحول کند ، متحول خواهد شد.

این غول اجلاس Snapdragon خود را با نگاهی به توپ کریستالی خود راه اندازی کرده است تا مشخص کند چگونه 5G قصد دارد جهان را نه تنها برای مصرف کنندگان بلکه برای تجارت نیز تغییر دهد.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>