پمپهای پیستونی عموماً متنوعترین و مقاومترین پمپهای هیدرولیک هستند و به جهت هر جور سیستم هیدرولیکی گزینههای متمایز را ارائه میدهند. مواد افزودنی در مایع مبنا معدنی طیف وسیعی از ویژگیهای عملکرد مختص را ارائه میدهند. این پمپها یک انتقال ارزان، حساس فشار میانگین و حجم متوسط و اثبات را به سیستم ارائه میدهند. مایعات هیدرولیک همچنین مسئولیت روغن کاری، انتقال گرما و کنترل آلودگی سیستم را نیز بر عهده دارند. امروزه به جهت استفادههای متعدد انواع متمایز از مایعات هیدرولیک وجود دارد. از آن جا که نشت هیدرولیک فراوان هزینه بر و اما شایع است، همین ویژگی نقشی به سزا در افزایش عمر تجهیزات و صرفه جویی در هزینه و منابع دارد. روغن هیدرولیک کمپانی بهران با خصوصیت هایی نظیر ضد زنگ زدگی، ضد اکسایش، خواص جداشدگی آب . مثلاً وقتی که اسم توربین هیدرولیک را می شنویم، صد رد صد به ذهنمان خطور می نماید نوعی توربین میباشد که دارای آب دارای ارتباط است. استفاده از دنده ایمنی دستگاه ناخواسته است. وظیفه اصلی مایعات هیدرولیک تأمین انرژی از طرز سیستم هست که قابلیت انجام کار و حرکت را آماده میکند. در اختیار گرفتن نیروهای تبارک با اعمال کمترین نیرو قابل انجام است. در این پمپها، یک روتر ترک دار به شافت محرک متصل می شود و به داخل یک حلقه بادامک که دارای شافت محرک وصل است، در تماس می باشد و به وسیله آن میچرخد. در یک استاندارد معمولی به جهت سیستمهای اندک کار، 3 برابر دبی پمپ حجم تانک را در لحاظ میگیرند و برای سیستمهای دایم عمل مخزن هیدرولیک 5 برابر دبی پمپ هیدرولیک است. شیرها وسایلی به جهت کنترل انرژی هیدرولیکی هستند و قادرند تا جهت، فشار و دبی را در اختیار گرفتن و تهیه و تنظیم کنند. مایعات آب اساس میتوانند خصوصیات روان کاری قابل قبولی را در سیستم هیدرولیک ساخت کنند. صرف لحاظ از پیکربندی پمپ و مایع روان کننده باید مانع از خوردگی شده و نیازهای ویسکوزیته را به لطف برآورده کند. ویژگیهای یک مایع شالوده معدنی به مواد افزودنی مورد استعمال کیفیت روغن نپخته اساسی و فرآیند تصفیه بستگی دارد. زمان تعیین همین مایع بایستی ویسکوزیته، سازگاری پلمب (ضد نشت بودن)، اساس اهمیت بودن و نیاز به بستههای مواد افزودنی را در نظر گرفت. از فیلترهای خطی برای از میان بردن آلاینده ها از مایع فعالیت به کارگیری می شود. همین پمپها در محدوده ویسکوزیته طبیعی بین ۱۴ و ۱۶۰ cSt فعالیت میکنند. یعنی روغن فقط یکبار به کار گیری نمی شود و در یک سیستم بسته حرکت کرده و بارها عمل انجام می دهد. هر پمپ بسته به شتاب بازه زمانی خود به ازاء هر بدور چرخش چرخ دنده ها، مقدار معینی از روغن را جابه جا می کند. پرهها در داخل شکافهایی که بر روی روتر قرار گرفته، وصل شده و مهم چرخش روتر به حرکت درمیآیند. اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد فشار شکن روغن هیدرولیک بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر