[ad_1]

ذکر کوبرنتس با حذف پشتیبانی از داکر در یادداشت های شماره گذشته ، ابروهای زیادی را برانگیخت.

آ توییت کردن ایبر کالدواتر ، رئیس امنیت در Kubernetes SIG ، نیز در این زمینه کمکی نکرد: “پشتیبانی داکر از Kubernetes در حال حذف است. شما باید به این نکته توجه کرده و برای آن برنامه ریزی کنید. این خوشه های شما را از بین می برد.”[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر