پشتیبانی داکر از Kubernetes پس گرفته شده است – اما نه فقط هنوزذکر کوبرنتس با حذف پشتیبانی از داکر در یادداشت های شماره گذشته ، ابروهای زیادی را برانگیخت.

آ توییت کردن ایبر کالدواتر ، رئیس امنیت در Kubernetes SIG ، نیز در این زمینه کمکی نکرد: “پشتیبانی داکر از Kubernetes در حال حذف است. شما باید به این نکته توجه کرده و برای آن برنامه ریزی کنید. این خوشه های شما را از بین می برد.”
منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>