پشتیبانی داکر از Kubernetes پس گرفته شده است – اما نه فقط هنوزذکر کوبرنتس با حذف پشتیبانی از داکر در یادداشت های شماره گذشته ، ابروهای زیادی را برانگیخت.

آ توییت کردن ایبر کالدواتر ، رئیس امنیت در Kubernetes SIG ، نیز در این زمینه کمکی نکرد: “پشتیبانی داکر از Kubernetes در حال حذف است. شما باید به این نکته توجه کرده و برای آن برنامه ریزی کنید. این خوشه های شما را از بین می برد.”
منبع: subtitle-news.ir

دیدگاهتان را بنویسید