این مهارت اکثر از هر بضاعت دیگر شما را به جهت وصال به فن بیان مجری گری اهدافتان امداد میکند. همت نمایید کلماتی را که به ذهنتان می‌رسد به جای آن عبارات به فعالیت ببرید. آنقدر تمرین کنید تا جایی که دیگر کلمه ها خودبهخود بر زبانتان روان شوند. اندیشه شما و پر‌نور ابلاغ کردن آن یکی از از گرانبهاترین مهارتهاست که در قیاس اساسی هر مهارت دیگر که در خویش رشد میدهید، به شما امداد میکند درآمد بیشتری به دست آوردن کنید و شرایط بهتری به دست آورید. از تعداد ناچیز شروع نمایید و مشاهده کنید که دارای چه تعداد از افراد اضطرابتان بیشتر میشود. پس از آن، آنقدر تعداد کسانی را که برایشان سخن میکنید دوچندان نمایید تا دیگر احساس ناراحتی نداشته باشید. بیماری عده هراسی نوعی اختلال هست که فرد مبتلا به آن، معمولا بهشدت از قرارگرفتن در جمع میترسد. چنانچه چنین شروعی داشته باشید، دیگر امید چندانی به تغییر و تحول آن نخواهد در شما صورت بگیرد. بلند قرائت به روان شدن و گویایی صوت صدا و در غایت به قویت رشته ابلاغ شما امداد میکند. تمرینات ورزشی علاوهبر اینکه به جهت وقار ذهن موءثر هستند، اعتماد به نفس را هم دوچندان می نماید و تقریباً احساس اضطراب را از فی مابین میبرند. با این کار، روزی خواهد رسید که دربرابر ۳ هزار نفر هم مشکلی برای سخن نمودن نخواهید داشت. هنگامی که حیاتی صداقت از یک موضوعی کلام میکنید صحبت و گفتار شما تاثیر بیشتری روی مخاطبان دارد. همین کارها را قبل از انجام دادن در جلسات سخنرانی خود، جلوی آینه انجام دهید و اگر احساس کردید اثر گذاری مثبتی بر بر روی ذهن دیگران دارااست مطلقا آن را به فعالیت بگیرید. به جهت ارائه بهترین سخنرانی بایستی از حرکت دادن چانهها و گشوده کردن دهن استعمال کرد تا صدای مناسبی تولید شود و توجه افراد را به کلمههای اداشده جلب کند. اساسی همین وجود درصورتیکه پس از تمرین احساس کردید که به شکل تمام به موضوع مسلط نیستید و نگران فراموش کردن مطالب بودید، همین نگرانی درهنگام کلام فعالیت دستتان خواهد داد. در غیر همین رخ هیچیک از راهبردهایی که معرفی کردیم، فایدهای نخواهند داشت.

ایندکسر