سرانجام ، می توانید پرونده های Microsoft Office را با استفاده از Google Workspace برای iOS ویرایش کنیدهمکاری های تجاری بسیار نرم تر خواهد شد زیرا Google Workspace از ارتقا significant قابل توجهی در همکاری با Microsoft Office خبر می دهد.

گوگل فاش کرده است که کاربران بسته همکاری آن اکنون می توانند مستقیماً پرونده های Microsoft Office را بدون نیاز به تبدیل انواع پرونده ، مستقیماً در iOS ویرایش کنند.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>