دزد دریایی ترین نرم افزار در جهان ممکن است شما را غافلگیر کندمطالعه بیشترین نرم افزارهای غیرقانونی در انگلستان نشان داد که راه حل های خلاقانه به طور غیرقانونی بارگیری می شوند. با این حال ، حتی ابزارهای نسبتاً ارزان مانند WinRAR نیز همچنان در بین دزدان دریایی محبوب هستند.

IT Disposal Company Computer Disposition Limited (CDL) داده های جستجوی گوگل را با تطبیق صدها نام نرم افزار با اصطلاحات “تورنت” و “بارگیری رایگان” تجزیه و تحلیل می کند تا بفهمد کدام برنامه ها اغلب به سرقت می روند.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>