در اینجا دلیل دیگری وجود دارد که چرا شما واقعاً باید از رمزهای عبور بهتر استفاده کنیدآنچه که به عنوان رمز عبور انتخاب کرده اید ، ممکن است بیش از آنچه فکر می کردید ، در مورد شما نشان دهد ، طبق یک تحلیل جدید.

CyberNews.com با تجزیه و تحلیل بیش از 15 میلیارد رمز عبور از کاربران در سراسر جهان ، جزئیات جذاب درباره آنچه را که دقیقاً کاربران کشورهای مختلف از آنها برای ایجاد ورودی ظاهراً قوی استفاده می کنند ، نشان می دهد.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>