بعضا از پورت های همین گونه نظیر پورت های USB 3.0 و پورت هایAudio Jack که در نصیب جلوی پنل تعبیه شده یک مزیت به جهت این کامپیوتر محسوب شده و سهولت دسترسی را به جهت کاربران به همراه دارد. داوطلبانی که بیش از ورود به دانش کده با کامپیوتر شناخت داشته در این زمینه توانا باشند. این آزمایشگاه نقش محوری در تفهیم مفاهیم و شناخت دانشجویان اهمیت فناوریهای روز ارائه خواهد کرد. همین تیم در ابتدا در سه گرایش نرمافزار، معماری کامپیوتر و فناوری اطلاعات و از سال 1394 در گرایش هوش تصنعی و رباتیک در بازه زمانی کارشناسی ارشد مبادرت به پذیرش دانشجو نمود. علم آموزان هنرستانی رشته کامپیوتر در دوران کاردانی پیوسته (فوق دیپلم) می توانند در یکی از دانشگاه های دولتی (آموزشکده های فنی و حرفه ای و شرکت های غیرانتفاعی)، دانشگاههای آزاد(سما) و یا در مرکز ها علمی کاربردی در گرایش های قابل انعطاف افزار، سخت افزار و فناوری دیتاها (IT) ادامه تحصیل دهند. مجموعه مهندسی کامپیوتر در اکنون حاضر در چهار حرفه قابل انعطاف افزار، معماری کامپیوتر، و سیستم مدیریت داده ها (شبکه)، هوش تصنعی و رباتیکز در بازه زمانی کارشناسی ارشد و از نحوه کنکور سراسری دانش جو می پذیرد. کلیدی اعتنا به هدف ها کلان دانشکده خاتم، بهمنظور حضور دانشکده در توده دانشگاههای برتر کشور، گروه گروه مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق، در سال 1395، مرکز رباتیک و هوش تصنعی خاتم را تأسیس نمودند. قراردادهای پژوهشی و رابطه با صنعت مرتبط مهم هدف ها مرکز رباتیک و هوش مصنوعی ضمن باز نمودن گرههایی از مشکلات صنعت کشور، نقش پررنگی در مجامع علمی بینالمللی دارد. مرکز رباتیک خاتم در انجام پژوهشهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کاربردی و عملی نمودن پروژهها نقش مهمی آموزشگاه کامپیوتر در کرج دارد. توجه: برنامه های فوق، موقت بوده و قابلیت و امکان تغییر‌و تحول برنامه بدون اطلاع پیشین وجود دارد. تحولات و فرایند رشد دانش و فناوری طراحی طاقت فرسا افزار این امکان را به وجود آورده هست که اصلی به کارگیری از دانش و فناوری روز و قابل دسترس، اقدام به طراحی معماریها و سیستمهای کامپیوتری پیشرفتهای کنیم که نیازهای گوناگون صنایع میهن را در راستا دیجیتال و یا این که آنالوگ مرتفع کند و در مواردی هم مولد دانش و فناوری نوین نیز باشیم.

ایندکسر