کلاس کاری فشارشکن جور BDV-25 هم اندازه PN25 بوده و حداکثر فشار بالادست محل ورود و حداکثر فشار قابل تنظیم خروجی به ترتیب 19 barg و 8.6 barg میباشد. فشارپایین دست را در دمای اتاق و درحالیکه شیرهای جریان خروجی کاملاً بسته هستند تنظیم نمایید. همچنین عملکرد این دسته از شیرهای فشارشکن بگونهای هست که درصورت تغییر و تحول فشار و دبی جریان بالادست، فشار جریان خروجی به تحت دست بطور تماماً یکنواخت و پایدار و بر شالوده فشار تهیه و تنظیم شده خواهد بود. یکی دیگر از کاربرد های شیر فشارشکن تولید فشار پایدار به صورت اثبات در خروجی های آب اهمیت فشار های ورودی متفاوت است. شیر فشارشکن میراب اصلی دارا بودن پایلوت تهیه و تنظیم کننده فشار به تیتر شیر کنترلی شناخته می شود و پس از تغییرات فشار در ورودی دیگر نیاز به مراجعه به شیر فشار شکن نمی باشد زیرا پیالوت تنظیم کننده فشار وظیفه تهیه فشار خروجی را برعهده دارااست البته در بقیه فشارشکن های سوای مدار دستور فشار را به نسبت اولیه کمتر می دهد و در شکل ارتقاء فشار ورودی به شیر فشار خروجی نیز به همان نسبت افزایش می باشد که حیاتی اعتنا به حالت طراحی نخستین ممکن هست که فشار فراتر از حد مجاز خروجی به سیستم لوله و اتصالات خساراتی وارد نماید . دارای در لحاظ گرفتن نحوه کارکرد شیر فشار شکن مشخص و معلوم شد که بارگذاری بر بر روی فنر در اختیار گرفتن کننده، از جور خستگی می باشد؛ بدین ترتیب حیاتی چک کردن نیروهای بیشینه و کمینه وارد بر فنر در دست گرفتن کننده، برای طرح اولیه فنر در دست گرفتن کننده از دو نگرش استاتیکی و خستگی طراحی شد و بین طرح های متفاوت بهترین طرح انتخاب گردید. همین شیر برای کنترل و کمتر فشار آب تا دمای حداکثر ۸۰ سکو سانتیگراد مورد فشار شکن هیدرولیک برقی به کار گیری است. دمای کاری قابل به کار گیری در بین ۱۰ رتبه سانتی گراد تا ۸۰ جايگاه سانتی گراد است. فشار کاری شیر فشارشکن قابل به کار گیری تا ۱۶ توشه میباشد و فشار حداقل آن باید ۲ بار باشد. فشار ورودی همین شیر میان ۲ تا ۱ بار متغیر است. به جهت حفظ بهتر از شیر فشار شکن آتش نشانی از شیرهای قطع و وصلی در کنار شیر به فعالیت می رود و کارگزاشتن شیر به راحتی انجام می شود. کاربرد همین مدل شیر در مواردی که در منتخب از مدار فشار محدود و قابل کنترلی نیاز باشد (مانند فشار در سیلندر متصل به گیره ای که قطعات دقیق را نگه می دارد) دارای پیدا می کند. دکتر معالج طحانی حساس تاکید بر این‌که این زمان ساخت انرژی، نیز اساسی مزایای اقتصادی و هم مزایای زیستمحیطی است، گفت: «راه حل نوآورانه، جایگزینی شیر فشارشکن حیاتی سامانهای میباشد که علاوه بر تعدیل، خنثیسازی و سوق دهی به خارج، نیروهای فشار اضافی از درون لولههای خطوط انتقال و توزیع آب، این انرژی مازاد را احیا کرده و به صورت انرژی قابل مصرف نظیر انرژی الکتریکی ارائه میکند». هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اهمیت فشار شکن هیدرولیک برقی وب سایت خود باشید.

ایندکسر