تبدیل PDF به Google Docs در نهایت یک کابوس مطلق نیست


تبدیل PDF به Google Docs به لطف یک نسخه بزرگ بسیار آسان تر و بهتر به نظر می رسد.

Google مجموعه ای از به روزرسانی ها را اعلام کرده است که شاهد بهبودهایی در وارد کردن تصویر ، سبک متن و قالب بندی و تبدیل طرح هستند.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>