بهترین Cloud HCM 2020: مدیریت سرمایه انسانی بر اساس تقاضا


بهترین سیستم عامل های مدیریت سرمایه انسانی ابری (HCM) کمک به مشاغل برای مدیریت منابع انسانی خود در تمام جنبه های نیاز کارمندان را آسان می کند.

بهترین مدیریت سرمایه انسانی در ابر

ملاحظات فوری ممکن است حقوق و حضور و غیاب باشد ، اما موارد اضافی ممکن است آموزش و پرورش ، استخدام و تأمین نیرو در داخل و همچنین عملکرد کلی کارکنان باشد.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>