بهترین نرم افزار الکترونیکی سوابق بهداشتی (EHR) از سال 2020


بهترین نرم افزار EHR (Electronic Health Record) به مدیریت همه جنبه های مراقبت از بیمار در مراقبت های بهداشتی ، از تدارکات عمومی تا مدیریت پرونده بیمار ، نسخه و فاکتور کمک می کند.

علاوه بر این ، نرم افزار EHR می تواند پورتالی را برای ارتباط مستقیم با بیماران فراهم کند تا آنها بتوانند نوبت ها را رزرو کنند ، نتایج آزمایش را بررسی کنند و فرم های لازم را تکمیل کنند.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>