بهترین خدمات رایانش ابری سال 2020: برای تحول دیجیتال


بهترین خدمات رایانش ابری به منظور بهبود کارایی و کاهش هزینه ها ، فرصت ایجاد تحول دیجیتال را در اختیار مشاغل قرار می دهند.

بهترین خدمات رایانش ابری

سرویس های ابری انقلابی در محاسبات ایجاد کرده اند ، نه فقط از طریق IaaS ، PaaS و به ویژه SaaS ، که به کسب و کارها اجازه می دهد بدون توجه به سیستم عامل کاربر ، زیرساخت IT مجازی را توسعه دهند و نرم افزار را از طریق ابر تحویل دهند.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>