بهترین خدمات رایانش ابری سال 2020: برای تحول دیجیتال


بهترین خدمات رایانش ابری به منظور بهبود کارایی و کاهش هزینه ها ، فرصت ایجاد تحول دیجیتال را در اختیار مشاغل قرار می دهند.

بهترین خدمات رایانش ابری

سرویس های ابری انقلابی در محاسبات ایجاد کرده اند ، نه فقط از طریق IaaS ، PaaS و به ویژه SaaS ، که به کسب و کارها اجازه می دهد بدون توجه به سیستم عامل کاربر ، زیرساخت IT مجازی را توسعه دهند و نرم افزار را از طریق ابر تحویل دهند.


منبع: subtitle-news.ir