با استعفای رئیس FCC ، آجیت پای ، بی طرفی خالص برای ایالات متحده افزایش یافتآجیت پای ، رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده (FCC) ، قرار است در ماه ژانویه کناره گیری کند و زمینه را برای بازگرداندن بی طرفی شبکه به عنوان ستون تنظیم مقررات ارتباطات در آمریکا فراهم کند.

قانون بی طرفی شبکه توسط دولت اوباما معرفی شد و ارائه دهندگان خدمات را از اولویت قرار دادن برنامه های خاص فراتر از اقدامات استاندارد مدیریت ترافیک و دریافت هزینه از ارائه دهندگان محتوا برای هزینه های اضافی برای درمان ترجیحی منع کرد.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>