اطلاعات شخصی 243 میلیون برزیلی ماه ها به صورت آنلاین باز استبیش از 243 میلیون برزیلی اطلاعات شخصی خود را به دلیل خطای کد منبع در وب سایت وزارت بهداشت این کشور به صورت آنلاین افشا کرده اند. این مشکل ، که طبق گزارشات حداقل برای شش ماه قابل مشاهده بود ، باز هم نشان می دهد که پروتکل های اساسی امنیت سایبری هنوز در بسیاری از سازمان ها وجود ندارد.

براساس گزارش ها ، اطلاعات شخصی هر کسی که در سیستم بهداشت ملی برزیل ثبت شده باشد ، با روش های نسبتاً ساده قابل کنترل است. نام ، آدرس ، شماره تلفن و جزئیات پزشکی ، از جمله نام متعلق به برخی از افراد که از آن زمان درگذشته اند ، دیده می شود.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>