اریکسون می گوید یک میلیارد نفر تا پایان سال 2020 به 5G دسترسی خواهند داشت.اریکسون اکنون حتی نسبت به پذیرش 5G خوشبین تر است و پیش بینی می کند شبکه های نسل بعدی با جذب 220 میلیون اشتراک ، تا پایان سال یک میلیارد نفر را تحت پوشش خود قرار دهند.

ارائه دهنده تجهیزات شبکه سوئدی می گوید که شماره مشترکین به تنهایی موفقیت 5G را اندازه گیری نمی کند ، خاطرنشان کرد: برنامه های جدید مانند اینترنت اشیا باعث تغییر تجارت ، خدمات عمومی و سرگرمی می شود ، اما ارقام مثبت رای اعتماد به این فناوری است.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>